Menu Zamknij

Celami fundacji są:

 1. Ochrona i promocja zdrowia 

 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i szeroko pojętej profilaktyki

 3. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka poprzez

        – upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia,

        – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

        – wspieranie i upowszechnianie działań w zakresie ochrony środowiska,

        – podejmowanie działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

        – reintegracji zawodowej i społecznej.

 1. Diagnostyka oparta na holistycznym podejściu do człowieka wykorzystująca najnowsze osiągnięcia nauki w połączeniu z wiedzą o człowieku zbierane przez setki lat;

 2. Propagowanie skutecznych, bezpiecznych, sprawdzonych medycznie lecz mało znanych metod terapeutycznych istotne w odzyskiwaniu i w utrzymaniu zdrowia,

 3. Współpraca z lekarzami, terapeutami, specjalistami z zakresu diagnostyki oraz innych specjalności około medycznych, których wiedza cieszy się wysokim uznaniem w kraju i zagranicą;

 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 5. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 7. Działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 8. Organizowanie i wspieranie wypoczynku przedsiębiorców i ich rodzin;

 9. Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

 11. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 13. Promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;

 14. Szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej.